Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die deze gegevens gebruiken. Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) houdt onder de Wbp toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Bij het Cbp moet in principe het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. 

Het verwerken van persoonsgegevens
De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld.

 • Een organisatie mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is (bijvoorbeeld voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan de organisatie onderworpen is) of als de betrokken burger ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens
 • een organisatie mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
 • een organisatie mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk
 • een organisatie moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen
 • een organisatie moet de verwerking in veel gevallen melden
 • een organisatie moet de betrokken burger altijd informeren over de gegevensverwerking.

 PRIVACYVERKLARING

Mega Fitness Delft hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mega Fitness Delft houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waaronder deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring. 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Mega Fitness Delft zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Mega Fitness Delft verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doelstellingen;
 • communicatie over de opdrachten en/of opdracht;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • het informeren door middel van nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mega Fitness Delft de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • gegevens ten behoeve van intake (waaronder medische gegevens);
 • informatie met betrekking van uw lidmaatschap 
 • naam werkgever, mits u via uw werkgever bent aangesloten. 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Mega Fitness Delft verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • gegevens over gezondheid;
 • gegevens over gewicht;
 • gegevens over trainingsdoelen;
 • gegevens via wearables;
 • uw foto.

Mega Fitness Delft gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Mega Fitness Delft verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De persoonsgegevens worden opgeslagen door een derde partij. Na beëindiging van uw lidmaatschap kunt u zelf de gegeven verwijderen. Daarnaast zullen de gegevens binnen drie maanden na het eindigen van uw lidmaatschap door Mega Fitness Delft worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • uzelf toegang geven tot uw gegevens en het laten zien van uw eigen resultaten;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Mega Fitness Delft bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Mega Fitness Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mega Fitness Delft maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Mega Fitness Delft verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op met Mega Fitness Delft. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mega Fitness Delft gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstverband dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Mega Fitness Delft behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Functionaris gegevensbescherming

Als functionaris gegevensbescherming Mega Fitness Delft treedt op dhr M. Wiegman.

Contactgegevens

Mega Fitness Delft
Schieweg 89a

2627AT Delft

Tel: 015-7676015